Hukuk kömegi-Юридические услуги-ADWOKAT

0 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Hyzmatlar

Hukuk kömeginiň gürnüşleri: Dilden, şeýle hem ýazmaça görnüşde hukuk meseleleri boýunça maslahatlary bermek we düşündirmek; Arzalary, şikaýatlary, haýyşnamalary we hukuk häsiýetli beýleki resminamalary düzüp bermek; Raýat we arbitraž işlerinde ynanyja wekilçilik etmek; Raýat, maşgala, ýaşaýyş jaýy, miras, zähmet kanunçylygy bilen baglanyşykly meseleler boýunça hukuk kömegini bermek; Dolandyryş hukuk tertibiniň bozulmalary baradaky we jenaýat işleri boýunça döwlet, anyklaýyş, deslapky derňew edaralarynda, kazyýetde ynanyjynyň goragyny amala aşyrmak ýa-da oňa wekilçilik etmek; Döwlet edaralarynda, eyeçiligiň ähli görnüşindäki gaýry edaralarda, häkimiýetiň ýerli we yerli öz-özüňi dolandyryş fiziki edaralarynda, jemgyýetçilik birleşiklerinde hem-de şahslar bilen gatnaşyklarda ynanyja wekilçilik etmek; Salgymyz: Aşgabat ş. B.Garryýew köçesi, jaý 62 Tel : 61-40-56

Meňzeş bildirişler

user
Döwran
Şahs
  • Goýlan senesi: 19.01.2023 ý.
  • 503 sapar görüldi

ad-627
Reklama
Remont avto kondiciyoner
добро пожаловать!
ad-478
Reklama
Saray Chayhana
Saray Chayhana