Ygtyýarnamalaýyn ylalaşyk

Şu Ygtyýarnamalaýyn ylalaşyk (mundan beýläk “Ylalaşyk” atlandyrylýar) mundan beýläk “Kompaniýa” atlandyrylýan “Altyn Asyr” ÝGPJ-ti we mundan beýläk “Abonent” atlandyrylýan EHM maksatnamasyny ulanmak boýunça Hyzmatlardan peýdalanýan şahs arasynda (mundan beýläk “Hyzmat SaraýTM”, “Hyzmat” atlandyrylýar) şu aşakdaky şertlerde gatnaşyklary düzgünleşdirýär:

1. Adalgalar we kesgitemeler

Hyzmat – EHM we Kompaniýanyň intellektual eýeçiliginiň beýleki obýektleri (şol sanda interfeýsi grafiki bezemek (dizaýn) we beýl.), Kompaniýa we / ýa-da Abonentlar tarapyndan ýerleşdirilýän maglumat üçin maksatnamalaryň jemi. Hyzmat saýty ulanmak, saýtyň mobil görnüşini we / ýa-da goşundyny ulanmak arkaly elýeterli bolup durýar.

Abonent – şu Ylalaşyk boýunça ygtyýarnamany alyjy bolan fiziki şahs, onuň Hyzmata elýeterliligi almak üçin we Hyzmatyň funksionaly tarapyndan göz öňünde tutulan mümkinçiikleri amala aşyrmak üçin zerur kämillik ukyby bolmaly.

Haryt – Abonentyň Hyzmat arkaly Bildirişi ýerleşdirilýän islendik harydy ýa-da hyzmaty. Munda Hyzmatda harytlar tölegsiz teklip edilip bilner, hyzmatlar bolsa – diňe tölegli teklip edilýär.

Bildiriş – şahslaryň kesgitlenilmedik toparyna degişli bolan Goşundyda Hyzmat arkaly Abonent tarapyndan ýerleşdirilýän Haryt hakynda teklibi bolan maglumat habary (şol sanda Harydyň fotosuraty, bahasy we islendik degişli maglumaty).

Satyjy – Haryt babatda geleşigi baglaşmak teklibi bilen Hyzmat arkaly Bildirişi ýerleşdirýän Ulanyjy, ol hususy bähbitlerinde ýa-da gaýry şahsyň bähbitlerinde çykyş edip biler.

Alyjy – Satyjy tarapyndan ýerleşdirilen Bildirişiň seredilmegini amala aşyrýan, Haryt babatda Satyjy bilen özara herekete geçýän we / ýa-da Satyjy bilen geleşigi baglaşýan Abonent.

Şahsy otag – Abonentyň Hyzmat bilen özara hereket etmegiň interfeýsi, ol Bildirişleri görmegi, olary dolandyrmagy, Hyzmatda hasaba alynmagyndan soň Abonenta elýeterli bolan Abonenty tarapyndan özi hakyndaky maglumaty (familiýasyny, adyny, fotosuratyny, telefon belgisini) üýtgetmegi mümkin edýär.

2. Hyzmaty ulanmagyň şertleri. Ylalaşygy ulanmak

2.1. Şu Ygtyýarnamalaýyn ulalaşyk (mundan beýläk “Ylalaşyk” atlandyrylýar) Kompaniýa tarapyndan işlenilip taýýarlandy we Hyzmaty ulanmagyň şertlerini, şeýle hem onuň Abonentlarynyň we Kompaniýanyň hukuklaryny we borçnamalaryny kesgitleýär. Ylalaşyk şeýle hem Abonent bolmadyk, emma Abonentlaryň hereketleri netijesinde hukuklary we bähbitleri galtaşýan üçünji şahslaryň hukuklaryny we bähbitlerini goramaga gönükdirilen gatnaşyklary düzgünleşdirýär.

2.2. Abonent Hyzmaty ulanmak pursatyndan öň şu Ylalaşyk bilen dolulygyna tanyşmalydyr. Hyzmaty ulanmaga gönükdirilen hereketleri Abonent tarapyndan amala aşyrmak, şol sanda Bildirişleri gözlemek, seretmek ýa-da bermek, Hyzmatda hasaba alynmak we Hyzmatyň funksional mümkinçiliklerini ulanmak boýunça gaýry hereketlerini amala aşyrmak Abonent tarapyndan şu Ylalaşygy doly we gürrüňsiz kabul etmegini aňladýar. Hasaba alynmaga we awtorizirlenmäge bagly bolman, islendik gurluş we islendik operasion ulgam kömegi bilen Hyzmaty görmek we / ýa-da ulanmak boýunça hereketler Abonentyň Ylalaşygyň we Düzgünleriň şertleri bilen gürrüňsiz ylalaşýandygy hakynda şaýatlyk edýär.

2.3. Şu Ylalaşyk we Düzgünler Abonentlara islendik ýörite habarnama ugratmazdan Kompaniýa tarapyndan birtaraplaýyn tertipde üýtgedilip we / ýa-da goşmaça goşulyp bilner. Abonent şu Ylalaşygyň we Düzgünleriň şertlerini olaryň üýtgedilmegine we / ýa-da goşmaça goşulmagyna yzygiderli barlap durmagy borçlanýar. Şu Ylalaşyga we Düzgünlere üýtgetmeleriň we / ýa-da goşmaçalaryň girizilmeginden soň Abonent tarapyndan Hyzmaty ulanmagy dowam etmegi şeýle üýtgetmeleri we / ýa-da goşmaçalary Abonentyň kabul etmegini we onuň razylygyny aňladýar.

2.4. Şu Ylalaşyk we onuň täzelenmeleri bilen Abonentyň razylaşmadyk ýagdaýynda, Abonent öz Şahsy otagyndan ähli şahsy maglumatlaryny, şeýle hem öz Bildirişlerini ýok etmek bilen Hyzmaty ulanmakdan boýun gaçyrmagy borçlanýar. Hyzmaty ulanmakdan Abonentyň boýun gaçyrmagy we / ýa-da kontenti ýok etmegi Ylalaşygyň 9.3. bendinde bellenilen tertipde boýun gaçyrmak hakyndaky karary kabul eden pursatyndan ön Kompaniýa tarapyndan ulanylan Abonentyň kontentine Kompaniýanyň aýratyn däl hukuklarynyň hereketini bes etmeýär.

3. Hyzmatda hasaba alynmak

3.1. Abonentyň Hyzmatda hasaba alynmagy meýletin we mugtdur. Abonent şu Ylalaşygyň aksepti üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda rugsat berilýän ýaşa ýetendigini we Hyzmatyň funksionalyny ulanmak üçin degişli ygtyýarlyklaryň bardygyny Kompaniýa kepillendirýär.

3.2. Hyzmatda hasaba alynmak Hyzmatda Abonent tarapyndan aktiw hereketleriň amala aşyrylmagy bilen ýa-da Abonent bilen telefon arkaly göni habarlaşmak amala aşyrylanda Kompaniýanyň wekili tarapyndan amala aşyrylýar. Hyzmatda hasaba alnanda, Abonent öz Şahsy otagyny döretmek üçin zerur hakyky we aktual maglumaty Kompaniýa bermäge borçludyr, şol sanda her Abonent üçin ýeke-täk ady (logini) (telefon belgisi), şeýle hem adyny we familiýasyny bermelidir. Abonentyň görkezen telefon belgisine elýeterliligini tassyklamak maksatlary üçin we Hyzmatda soňraky awtorizirlemek üçin Kompaniýa, öz gezeginde, Abonent tarapyndan görkezilen telefon belgisine kod belgini ugradýar.

3.3. Abonentyň ady (logini) we görkezilen telefon belgisine Kompaniýa tarapyndan iberilen kody Abonentyň awtorizirlenmegi we Hyzmata elýeterliligi almagy üçin zerur we ýeterlikli maglumaty bolup durýar. Abonent öz adyny (loginini) we koduny üçünji şahslara bermäge hakly däldir, Abonent olary saklamak usulyny özbaşdak saýlamak bilen jogapkärçilik çekýär.

3.4. Abonent şeýle hem Hyzmatda awtorizirlenmegi elýeterli bolan beýleki internet serişdelerinde döredien öz akkaunty arkaly Hyzmatda awtorizirlenmäge hukuklydyr.

3.5. Eger Abonent tarapyndan başga ýagdaý subut edilmedik bolsa, onuň adyny (loginini) ýa-da Hyzmatda awtorizirlenmegi amala aşyrylan beýleki internet serişdeleriniň çäklerinde döredilen Abonentyň akkauntyny ulanmak arkaly amala aşyrylan islendik hereketler Abonent tarapyndan amala aşyrylan hasaplanýar. Abonentyň adyna (loginine) we koduna we / ýa-da Şahsy otagyna rugsatsyz elýeterlilik ýagdaýynda, ýa-da Abonentyň loginini we koduny ýaýradylmagy ýagdaýynda, Abonent gijä galman Kompaniýany habardar etmelidir.

3.6. Hyzmatda hasaba alynmakda we ony ulanmagyň dowamynda Kompaniýa berilýän maglumatyň dogrulygy, wajyplygy, dolulygy we Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyk gelýändigi üçin Abonent jogapkärçilik çekýär. Abonent berlen maglumaty wagtynda wajyplaşdyrmagy borçlanýar. Hyzmatda maglumaty ýerleşdirmek bilen Abonent Hyzmatyň funksionalyny hasaba almak bilen (ol wagtal-wagtal üýtgäp biler) Hyzmatyň beýleki Abonentlaryna elýeterli bolmagy bilen ylalaşýar.

3.7. Kompaniýa tarapyndan Abonentyň şahsy maglumatlaryny işlemek Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda we Ylalaşyga laýyklykda amala aşyrylýar. Kompaniýa Abonentlaryň Hyzmata we onuň funksionalyna elýeterliligini üpjün etmek, Hyzmatyň hereket edýän funksionalyny goldamagy we gowulaşdyrmagy, şeýle hem täze funksionaly işlemegi mümkin edýän şeýle maglumatlary barlamak we seljermek maksady bilen Abonentyň şahsy maglumatlaryny işleýär. Kompaniýa Abonentlaryň şahsy maglumatlarynyň bikanun elýeterliliginden, üýtedilmeginden, açylmagyndan ýa-da ýok edilmeginden goramagy üçin ähli zerur çäreleri kabul edýär. Kompaniýa diňe Hyzmatyň funksionirlemegini üpjün etmek we Abonentlara ony ulanmagyň elýeterliligini bermek üçin zerur bolan Kompaniýanyň işgärlerine, potratçylaryna we agentlerine Abonentlaryň şahsy maglumatlaryna elýeterliligi berýär. Kompaniýa Abonent tarapyndan berlen maglumaty, şol sanda şahsy maglumatlaryny Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygynyň talaplaryny berjaý etmegi üpjün etmek (şol sanda Abonentlaryň bikanun we / ýa-da kanuna garşy hereketlerini duýdurmak we / ýa-da öňüni almak maksady bilen) maksady bilen ulanmaga haklydyr. Abonent tarapyndan berlen maglumaty açmak diňe Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyna laýyklydka kazyýetiň, hukuk goraýyş edaralarynyň talap etmegi boýunça, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki ýagdaýlarda amala aşyrylyp bilner. Kompaniýa şu Ylalaşygy ýerine ýetirmek maksady bilen Abonentlaryň şahsy maglumatlarynyň işlenmegini amala aşyrýar, şonuň üçin şahsy maglumatlar hakyndaky kanunçylygyň düzgünlerine laýyklykda Abonentlaryň şahsy maglumatlaryny işlemäge olaryň razylygy talap edilmeýär.

3.8. Şu Ylalaşykda göz öňünde tutulan maksatlar üçin Abonentyň Hyzmata elýeterliligi prosesinde ýa-da üçünji şahslardan alynýan we Hyzmat bilen özara hereket etmegiň tehniki serişdeleri (gurluşlary) we tehnologiki hereket etmegiň usullary (şol sanda hostuň IP-salgysy, Abonentyň operasion ulgamynyň görnüşi, brauzer görnüşi, geografiki ýagdaýy, prowaýder hakynda maglumat we gaýry maglumatlar), Abonentyň Hyzmatdaky işjeňligi, şeýle hem agzalan usullar bilen gaýry maglumatlary öz içine alýan Abonent bilen baglylykda goşmaça maglumaty Kompaniýanyň ýygnamagy we ulanmagy bilen Abonent ylalaşýar.

4. Ylalaşygyň mazmuny we Hyzmatyň beýany

4.1. Şu Ylalaşyk boýunça Kompaniýa şu Ylalaşykda beýan edilen tertipde, şu Ylalaşykda gaýry düzgün ulanylmaýan bolsa adaty tölegsiz aýratyn däl ygtyýarnama şertlerinde Hyzmaty ulanmak hukugyny Abonenta berýär. Hyzmat şu Ylalaşygyň şertlerinde Bildirişleri ýerleşdirmek, gözlemek we seretmek üçin meýdançany Abonenta berýär.

4.2. Abonenta tölegsiz esasda 30 (otuz) günüň dowamynda bir haryt derejesiniň we bir sebitiň çäkerinde birwagtlaýyn ýerleşdirmäge hukugy bolan bildirişleriň binýat çägi beriýär. Şeýle çäklerde bolan bildirişleriň sany bildirişi ýerleşdirmek meýilleşdirilen harytlaryň derejelerine baglylykda, şeýle hem Abonentyň saýlan ýerleşdirme sebitine baglylykda tapawutlanyp bilner.

4.3. Bildirişleriň binýat çägi tamamlan ýagdaýynda, Abonent bildirişleriň goşmaça bukjasyny tölegli esasda satyn almaga haklydyr.

5. Abonentyň hukuklary we borçlary

5.1. Abonent şu Ylalaşykda göz öňünde tutulan düzgünleri berjaý etmek bilen Bildirişleri ýerleşdirmek, gözlemek we seretmek üçin adaty (aýratyn däl) ygtyýarnama şertlerinde EHM üçin maksatnama hökmünde Hyzmaty tölegsiz ulanmaga hukuklydyr.

5.2. Hyzmaty ulanmakda Abonent şu aşakdakylara borçludyr:

  • Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyny we şu Ylalaşygy berjaý etmek;
  • Halkara we umumy belli haryt nyşanlaryndan başga, Bidirişiň adyny we beýanyny rus ýa-da türkmen dillerinde Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyna laýyklykda düzmeli. Munda eger beýan rus ýa-da türkmen dilindäki beýana doly laýyk gelýän bolsa, Abonent Bildirişdäki beýany gaýry dilde beýan etmäge haklydyr. Bildirişi iki dilde ýerleşdirmek bilen Abonent Bildirişiň rus ýa-da türkmen dillerindäki we gaýry dillerdäki beýanlaryň görnüşleriniň dogrulygyny tassyklaýar.
  • Hyzmatda islendik maglumaty, şol sanda Bildirişi, ýerleşdirmekden öň olary ýerleşdirmegiň kanunylygyny bahalandyrmaly;
  • Abonentyň Harytlary dolandyrmak üçin we olar boýunça geleşikleri amala aşyrmak üçin ýeterlikli hukuk möçberi bolan Harytlar hakynda Bildirişleri ýerleşdirmek;
  • Harytlaryň häsiýetleri we olaryň häsiýetnamalary hakyndaky doly we dogry maglumaty Abonentlaryň dykgatyna ýetirmek, Bildirişde beýan edilen Harytlar şol Bildirişde beýan edilen giňişleýin maglumata laýyk gelmelidir;
  • Beýleki Abonentlar bilen gatnaşyk netijesinde we Hyzmaty gaýry ulanmak netijesinde oňa belli bolan beýleki Abonentlaryň we üçünji şahslaryň degişli deslapky razylygyny almazdan, olaryň şahsy maglumatlary we şahsy durmuşy hakyndaky maglumatlary saklamak we beýleki Abonentlara we üçünji şahslara ýaýratmazlyk.

5.3. Hyzmaty ulanmakda Hyzmatda ulanyjy akkauntlaryna talaplarynda beýan edilen hereketleri amala aşyrmak Abonenta gadagan edilýär.

5.4. Hyzmatda Bildirişi ýerleşdirmek bilen Abonentlar tarapyndan Hyzmatda, gaýry internet serişdelerinde, şol sanda sosial ulgamlarynda ýerleşdirilen Bildirişleri görkezmäge Kompaniýanyň hukugynyň bardygy bilen Ulanyjy düşünýär we ylalaşýar. Şeýle ýagdaýda, Abonent Hyzmatdan bildirişi aýyranda, şeýle Bidiriş gaýry internet serişdelerinden awtomatiki ýagdaýda aýrylýar.

6. Kompaniýanyň hukuklary we borçnamalary

6.1. Kompaniýa Hyzmatyň gündelik dolandyryşyny amala aşyrýar, onuň gurluşyny, daşky görnüşini we gaýry elementlerini özbaşdak kesgitleýär. Kompaniýa Abonentlary islendik ýörite habarnama ibermezden, islendik wagtda Hyzmatyň bezegine, onuň funksionalyna gaýtadan garamak ýa-da üýtgetmek hukugyny, Hyzmatyň çäklerinde ulanylýan ýa-da saklanylýan ulanylýan skriptumlary, maksatnama üpjünçiligini we Abonentlaryň olara elýeterlilik şertlerini üýtgetmek ýa-da goşmaça goşmak hukugyny özünde galdyrýar.

6.2. Şeýle hem Kompaniýa islendik ýörite habarnama ibermezden, ähli Abonentlara umumylykda ýa-da aýratyn Ulanyja öz islegine görä Hyzmata dolulygyna ýa-da onuň bir bölegine elýeterliligi bes etmäge (wagtlaýyn ýa-da hemişelik esasda) hukuklydyr.

6.3. Kompaniýa Abonenty habardar etmezden, islendik harajatlaryň we zyýanyň öwezini dolmazdan, şol sanda eger ulanylýan kanunçylykda gaýry düzgün göz öňünde tutulmaýan bolsa, Abonent tarapyndan şu Ylalaşygyň şertlerini islendik birgezekleýin bozulan ýagdaýynda, islendik wagtda Abonentyň Şahsy otagyny blokirlemäge ýa-da şu Ylalaşygyň talaplaryna laýyk gelmeýän Bildirişi aýyrmaga hukuklydyr. Abonentyň Şahsy otagyny aýyrmak onda beýan edilen ähli maglumatyň awtomatiki ýok edilmegini aňladýar. Şahsy otagynyň aýrylmagyndan soň Abonent Hyzmaty ulanmak elýeterliligini ýitirýär. Abonent tarapyndan goýberilen bozmalaryň aradan aýrylmagyndan soň Abonentyň Hyzmata elýeterligini dikeltmegi ýa-da öň aýrylan Bildirişleri dikeltmegi Kompaniýa hukuklydyr, emma borçly däldir.

6.4. Kompaniýa şu Ylalaşygyň şertlerini berjaý etmezlik hakynda Abonentlara kemçilikleri görkezmek, duýdurmak, habardar etmek, maglumat bermek hukuklary bardyr. Abonenta edilen Hyzmaty ulanmak meseleleri boýunça Kompaniýanyň görkezmeleri şeýle Abonent tarapyndan ýerine ýetirmäge hökmany bolup durýar.

6.5. Kompaniýa islendik wagtda öz islegi boýunça Abonentlaryň şu Ylalaşygyň berjaý edilmegine we Bildirişleriň Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyna laýyk gelýändigine Bildirişleriň saýlama barlagyny geçirmäge haklydyr.

6.6. Şeýle hem Abonent tarapyndan özi hakynda, Bildirişlerde beýan edilen maglumatyň dogrulygyny, şeýle hem onuň şu Ylalaşyga we Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylyga laýyklygyny tassyklaýan maglumatlary, resminamalary we / ýa-da materiallary Kompaniýa islendik wagtda Abonentdan talap etmegi hukuklydyr, Abonent bolsa Kompaniýanyň talaby boýunça olary bermäge borçludyr.

6.7. Hyzmat ulgamynda hasaba alynmak bilen, şeýle hem Hyzmatyň funksionalyny ulanmagyň dowamynda Kompaniýanyň Abonent tarapyndan berlen salgylary (e-mail, telefon belgisi), şeýle hem puş-habarlar görnüşinde Hyzmatyň we onuň funksionalynyn ösüşi hakyndaky maglumatlary, şeýle hem öz işini mahabat etmegi we Hyzmat hakyndaky maglumatlary özünde saklaýan, Kompaniýanyň aksiýalary we gaýry çäreleri, Satyjylaryň (Bildirişleriň) teklipleri, şeýle hem şu Ylalaşygyň çäklerinde Taraplaryň borçnamalaryny ýerine ýetirmek bilen gönüden-göni bagly gaýry maglumatlary Abonenta iberilmegi bilen öz razylygyny berýär.

6.8. Kompaniýa şu aşakdakylara borçlanýar:

  • Şu Ylalaşykda beýan edilen şertlerde Abonenta adaty (aýratyn däl) ygtyýarnama şertlerinde Hyzmaty ulanmak hukugyny bermek;
  • Hyzmata elýeterliligi almak üçin we onuň soňraky ulanyşy üçin zerur bolan tehniki we informasion goldawy Abonentlara möhletinde bermek.

6.9. Kompaniýa Hyzmatda, gaýry internet serişdelerinde, şol sanda sosial ulgamlarynda Abonentlar tarapyndan ýerleşdirilen Bildirişleri görkezmäge haklydyr.

7. Abonentlaryň kepillikleri, jogapkärçiligi, töwekgelçilikleri kabul etmegi

7.1. Hyzmaty ulanmak Abonentlar tarapyndan öz jogapkärçiligine alnyp, öz töwekgelçiligine amala aşyrylýar. Satyjy öz jogapkärçiligine alnyp, öz töwekgelçiligine Satyjynyň eýeçilik etmek ygtyýarlygy bolan Haryt babatda Bildirişi özbaşdak ýerleşdirýär, Alyjy bolsa öz islegine görä we öz hususy eýeçiliginde Satyjylaryň Bildirişlerini görýär we ol ýa-da beýleki Satyjy bilen geleşigi baglaşmak babatdaky karary kabul edýär.

7.2. Abonentlarda ol ýa-da beýleki hereketleri amala aşyrmagyň kanunylygy, şol sanda Bildirişleri ýerlemek bilen bagly hereketleriň şübheleri bar bolsa, Kompaniýa hereketleri amala aşyrmakdan saklanmagy maslahat berýär.

7.3. Hyzmatyň saýtynda / Goşundyda ýerleşdiren, beýleki Abonentlara habar beren islendik maglumat, Bildiriş we fotosuratlar üçin, şeýle hem öz töwekgelçiligine beýleki Abonentlar bilen islendik özara hereketleri üçin Abonent jogapkärçilik çekýär.

7.4. Abonent kontragenti (degişlilikde Alyjyny ýa-da Satyjyny) saýlamakda seresaplylygy berjaý etmegi borçlanýar, Bildirişde görkezilen Harydyň teklibi, satylmagy we / ýa-da satyn alynmagy hakyky we kanuny bolandygyna özbaşdak göz ýetirip, öz jogapkärçiligine geleşik hakyndaky karary kabul edýär.

7.5. Hyzmaty ulanmak bilen bagly, şol sanda Bildirişde maglumaty beýan edilen Harytlar boýunça geleşigi amala aşyrmak bilen bagly, hususy Şahsy otagynda we Hyzmatyň gaýry bölümlerinde maglumatlary we Bildirişleri döretmek we ýerleşdirmek bilen bagly hususy hereketleri üçin Abonentlar Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýär. Şu Ylalaşygy we Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyny bozmak raýat-hukuk, administratiw we jenaýat jogapkärçiligine eltýär.

7.6. Abonent kanuny esasda hereket edýändigini (mysal üçin, ynanç haty boýunça), ähli zerur hukuklarynyň bardygyny (hususan-da, Bildirişleri ýerleşdirmek üçin) we öz hereketleri bilen üçünji şahslaryň kanuny hukuklaryny we bähbitlerini we Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyny, şol sanda intellektual işiniň we şahsylaşdyrma serişdeleriniň netijelerine bäsdeşlikler we hukuklar hakyndaky kanunçylygy bozmaýandygyny tassyklaýar.

8. Kompaniýanyň jogapkärçiligini çäklendirmek

8.1. Hyzmatyň ýa-da onuň elementleriniň anyk ulanyş maksatlary üçin laýyk bolýandygyna Kompaniýa hiç hili kepillik bermeýär. Kompaniýa Hyzmaty ýa-da onuň elementlerini ulanmakda hiç hili ýörite netijeleriň bolmagyny kepillendirmeýär we söz bermeýär. Hyzmat, şol sanda Hyzmatyň ähli skriptleri, aýratyn elementleri we bezegi “bolşuna görä” berilýär.

8.2. Tehniki näsazlyklar, profilaktiki işleriň geçirilmegi we ş.m. çäreleri bilen baglylykda Hyzmatyň işinde arakesmeleriň bolmagyna Kompaniýa hiç hili kepillik bermeýär, emma Hyzmatyň gije-gündiz režiminde işlemegini üpjün etmek üçin täjirçilik taýdan esaslandyrylan tagallalary edýär. Hyzmatyň ýa-da onuň islendik elementleriniň geljekde islendik anyk wagtda hereket etjegi ýa-da olaryň işiniň bes edilmezligi babatynda Kompaniýa hiç hili kepillik bermeýär.

8.3. Eger gaýry düzgün hereket edýän kanunçylykda göz öňünde tutulmadyk bolsa, Abonenta ýa-da üçünji şahslara Hyzmaty ulanmak netijesinde ýa-da ulanmak mümkinçiligiň bolmazlygy netijesinde ýetirilen göni ýa-da gytaklaýyn hiç hili zyýan üçin jogapkärçilik çekmeýär we onuň öwezini dolmaýar.

8.4. Hyzmaty ulanmak ýa-da Hyzmatyň çäklerinde ýerleşdirilen salgylanmalar boýunça geçmek bilen ýüze çykan ýa-da bagly bolan Abonentyň ýa-da gaýry şahsyň gurluşyna ýa-da maksatnama üpjünçiligine ýetirilen islendik zyýan üçin Kompaniýa jogapkärçilik çekmeýär.

8.5. Abonentlar we / ýa-da üçünji şahslar öňünde Hyzmaty ulanmak bilen, Hyzmatyň mazmuny ýa-da Hyzmatyň kömegi bilen Abonentlaryň ýa-da gaýry üçünji şahslaryň elýeterlilik alan (Kompaniýa şeýle zyýanyň bolmak mümkinçiligini bellän ýa-da duýduran bolsa) islendik gytaklaýyn, tötänleýin, bilkastlaýyn bolmadyk zyýan üçin, şol sanda goýberilen peýda ýa-da ýitirilen maglumatlary, abraýyna, mertebesine ýa-da işewür abraýyna ýetirilen zyýan üçin Kompaniýa hiç hili ýagdaýda jogapkärçilik çekmeýär.

8.6. Bildirişleriň, Şahsy otaglaryň we Hyzmatyň gaýry bölümleriniň mazmunyny döretmekde Kompaniýa gatnaşmaýar. Munda Bildirişleri we olaryň mazmunlaryny, Bildirişlerde bolan serişdeleri, salgylanmalary, Satyjylaryň we Alyjylaryň ygtybarlylygyny (şeýle hem olaryň identifisirlenmegini) barlamak borçnamasy Kompaniýanyň üstüne ýüklenmeýär. Şunuň bilen baglylykda Harydyň hili, howpsuzlygy, kanunylygy we beýanyna laýyklygy, şeýle hem Harydy Satyjynyň satmak we / ýa-da Alyjynyň satyn almak mümkinçiligi Kompaniýanyň gatnaşmagyndan we gözegçiliginden daşary bolup durýar. Abonentlar tarapyndan berilýän maglumatyň mazmuny, şol sanda Bildirişleriň mazmuny, Abonentlar tarapyndan üçünji şahslaryň haryt nyşanlarynyň, logotipleriniň we Bildirişleriň gaýry komponentleriniň we Abonentlar tarapyndan döredýän Hyzmatyň beýleki bölümleriniň ulanylmagy üçin Kompaniýa jogapkärçilik çekmeýär.

8.7. Kompaniýa Alyjy we Satyjy arasynda amala aşyrylýan geleşikler boýunça tarap bolmaýar, şeýle hem Abonentlar arasynda teklip edilýän / baglaşylýan geleşik babatynda islendik Abonentyň guramaçysy, dellaly, agenti ýa-da wekili we / ýa-da gaýry gyzyklanýan tarapy bolup durmaýar. Hyzmatda Bildirişleri ýerleşdirmek bilen bagly Abonentlar tarapyndan amala aşyrylýan ähli geleşikler Kompaniýanyň göni ýa-da gytaklaýyn gatnaşmagy bolmazdan, baglaşylýar we ýerine ýetirilýär.

9. Intellektual hukuklary hakynda şertler

9.1. Hyzmata, şol sanda, emma olar bilen çaklendirilmän, EHM maksatnamalaryna, maglumatar binýatlaryna, interfeýse, tehniki işläp düzmelere, logotipe, haryt nyşanyna, Hyzmatda ulanylýan we Hyzmatyň funksional mümkinçiliklerini amala aşyrmaga mümkinçilik berýän gaýry şahsylaşdyrma serişdelere aýratyn hukuklar Kompaniýa degişlidir.

9.2. Şu Ylalaşyk bilen, şeýle hem Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygy bilen bellenilen ýagdaýlardan başga, Hyzmat we onuň komponentleri, şol sanda ýokardaky bentde görkezilenler, Kompaniýanyň deslapky ýazmaça razylygy bolmazdan, göçürilmeýär (şekillendirilmeýär), gaýtadan işlenilmeýär, ýaýradylmaýar, freýmde beýan edilmeýär, çap edilmeýär, ýüklenilmeýär, geçirilmeýär, satylmaýar ýa-da gaýry görnüşde dolulygyna ýa-da bölekleýin ulanylmaýar.

9.3. Eger Abonent tarapyndan ýerleşdirilýän maglumat (kontent) awtorlyk hukugy bilen goralýan bolsa, şeýle maglumata hukuklar maglumaty ýerleşdiren Abonenta degişli bolup durýar. Munda Abonent Hyzmatyň beýleki Abonentlaryna şeýle kontenti görmek, şekillendirmek (şol sanda göçürmek), gaýtadan işlemek (şol sanda nusgalar çap etmek) we gaýry hukuklar arkaly diňe şahsy täjirçilik däl ulanyş maksady bilen ulanylmagyna tölegsiz aýratyn däl hukugy berýär, muňa şeýle ulanyşyň kanun tarapyndan goralýan hukuk eýesiniň bähbitlerine zyýan getirýän ýa-da getirip bilýän ýagdaýlary degişli däldir. Mundan başga-da, Kompaniýa tarapyndan Hyzmatyň funksionaly we binagärligi bilen kesgitleýän möçberde Hyzmatyň hereket etmegini, şeýle hem Kompaniýanyň promomateriallarynda, şol sanda Hyzmatyň interfeýsini şekillendirmegiň çäklerinde kontentiň beýan edilmegini (şol sanda, emma onuň bilen çäklendirilän: Bildirişleriň we Bildirişlerden fotosuratlar, Harydyň häsiýetleriniň beýany), şol sanda şeýle promomateriallary umumy jemgyýetiň dykgatynda ýetirmek arkaly, şol sanda Hyzmatyň dürli informasion serişdelerinde mahabt edilmegini üpjün etmek maksady bilen Hyzmatda ýerleşdirilen we oňa kanuny esasda degişli bolan kontenti tölegsiz esasda ulanmagyna aýratyn däl hukugy Abonent Kompaniýa berýär. Agzalan aýratyn däl hukuk aýratyn hukugyň tutuş hereket ediş möhletine berilýär we şol sanda kontenti şekillendirmek, şeýle hem kontenti gaýtadan işlemek, şol sanda çylşyrymly obýekti ýa-da düzüji şekillendirmegi, soňraky görkezmegi, umumy jemgyýetiň dykgatyna ýetirmegi, kabel boýunça habar bermegi we ş.m. arkaly gaýtadan işlemek hukugyny berýär we dünýäniň ähli ýurtlarynyň çäklerine öz hereketini ýaýradýar. Kompaniýa şu bentde beýan edilen hukuklary üçünji şahslara geçirmäge haklydyr. Hyzmatda kontenti ýerleşdirmegiň möhletiniň we / ýa-da aýratyn däl hukugyň hereket ediş möhletiniň tamamlanmagy Kompaniýanyň promomateriallaryny kontenti beýan etmek bilen dolanyşykdan almak (şol sanda Internet ulgamyndan olaryň aýrylmak) zerurlygyna getirmeýär.

9.4. Şu Ylalaşygyň hiç hili düzgünleri Ulanyja Kompaniýanyň logotipini, firma adyny, haryt nyşanlaryny, domen atlaryny we Kompaniýanyň gaýry tapawutlandyryjy nyşanlaryny ulanmak hukugyny bermeýär.

10. Ylalaşygyň çäkleri we hereket ediş möhleti. Ylalaşygy üýtgetmek we bes etmek

10.1. Abonent Hyzmaty Türkmenistanyň ähli çäklerinde ulanmaga, şeýle hem standart kompýuter serişdeleriň we maksatnamalaryň ulanylmagy bilen onuň elýeterli bolan gaýry ýurtlaryň çäklerinde ulanmaga haky bardyr.

10.2. Şu Ylalaşyk Abonent üçin Ylalaşygyň şertlerine goşulan pursatyndan güýje girýär we kesgitlenilmedik möhletiň dowamynda hereket edýär.

10.3. Şu Ylalaşyk şu aşakdaky ýagdaýlarda öz hereketini bes edýär:

10.3.1. Kompaniýa degişli habarnamany ibermek bilen (Hyzmatyň interfeýsi arkaly tehniki gulluga ýüz tutmak, ýa-da şu Ylalaşygyň 11.6. bendinde beýan edilen elektron salgysy boýunça degişli talabyň skanirlenen nusgasyny Kompaniýa ibermek bilen) Hyzmaty ulanmagy bes etmek hakyndaky karary Abonent kabul eden ýagdaýynda;

10.3.2. Eger gaýry düzgün hereket edýän kanunçylykda göz öňünde tutulmadyk bolsa, Kompaniýa Hyzmata elýeterliligi we ony ulanmak mümkinçiligini gaýra goýmazdan bes etmek bilen birtaraplaýyn kazyýet tertibinde şu Ylalaşygy bes etmek kararyny kabul eder. Hususan-da, Kompaniýa şu aşakdaky ýagdaýlarda şeýle karary kabul edip biler:

  • Hyzmatyň ýapylmagy;
  • Abonent tarapyndan şu Ylalaşygyň şertlerini islendik, şol sanda birgezekleýin tertipde bozmagy.

10.4. Şu Ylalaşyk islendik deslapky habarnama ibermezden, Kompaniýa tarapyndan üýtgedilip bilner. Kompaniýa tarapyndan birtaraplaýyn tertipde amala aşyrylan Ylalaşykdaky üýtgetmeler şeýle üýtgetmeleriň saýtda çap edilen gününden soň gelýän günde güýje girýär. Abonent Ylalaşygy üýtgetmeleriň bolandygyny özbaşdak barlamagy borçlanýar. Abonent tarapyndan Ylalaşyk we / ýa-da Ylalaşygyň üýtgedilen görnüşi bilen tanyşmak boýunça hereketleri Abonent tarapyndan öz borçnamalarynyň ýerine ýetirmezligi üçin we Ylalaşyk tarapyndan bellenilen çäklendirmeleri Abonentyň berjaý edilmezligi üçin esas bolup bilmez.

10.5. Eger Kompaniýa tarapyndan şu Ylalaşygyň şertlerine üýtgetmeler girizilip, Abonentyň Hyzmaty ulanmagy dowam eden ýagdaýynda, şu Ylalaşyk üytgedilen hasaplanýar.

11. Gaýry düzgünler

11.1. Hyzmatyň hereket etmegi we ösüşi babatynda Kompaniýa Türkmenistanyň kanunçylygyndan, şu Ylalaşykdan we Hyzmata elýeterliligi Abonentlara bermegi reglamentirlemek maksady bilen Kompaniýa tarapyndan işlenilip taýýarlanan ýa-da işlenilip taýýarlanyp biljek we kabul edilip biljek gaýry ýörite resminamalara goldanýar.

11.2. Şu Ylalaşyk Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda düzgünleşdirilýär we düşündirilýär. Ylalaşyk tarapyndan düzgünleşdirilmedik meseleler Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda çözülmäge degişlidir. Hyzmata, onuň funksionalyna elýeterliligi bermek tölegsiz esasda amala aşyrylýandygy sebäpli, şu Ylalaşyk arkaly düzgünleşdirilýän Ýolbaşçylyk we Abonentlar arasyndaky gatnaşyklara “Sarp edijileriň hukuklaryny goramak hakynda” Kanunyň düzgünleri ulanylmaýar.

11.3. Şu Ylalaşygy ýerine ýetirmek bilen bagly islendik jedelleriň we düşünişmezlikleriň ýüze çykmagynda Ulanyjy we Kompaniýa öz aralarynda gepleşikleri geçirmek arkaly çözmek üçin ähli tagallalary amala aşyrar. Eger jedeller gepleşikler arkaly çözülmese we eger başga ýagdaý hereket edýän kanunçylykda beýan edilmedik bolsa, jedeller Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygynda bellenilen tertipde Kompaniýanyň ýerleşýän ýeri boýunça çözülmäge degişlidir.

11.4. Şu Ylalaşyk rus we türkmen dillerinde düzüldi we Abonenta tanyşmak üçin başga dilde görkezilip bilner. Ylalaşygyň rus dilindaki beýanynyň beýleki dildäki beýany bilen gabat gelmedik ýagdaýynda, şu Ylalaşygyň rus dilindäki beýany ulanylýar.

11.5. Şu Ylalaşygy ýerine ýetirmek we Hyzmatyň funksionirlemegi, Hyzmaty ulanmakda üçünji şahslaryň hukuklaryny we bähbitlerini bozmak bilen bagly fiziki we ýuridiki şahslaryň Kompaniýa ýüz tutmalary, teklipleri we nägilelikleri, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygy bilen ygtyýarlylandyrylan şahslaryň talaplary üçin Hyzmatyň goldaw gullugyna saraytm@tmcell.tm elektron salgysyna iberilip bilner.

Bildirişleri ýerleşdirmäge umumy talaplar

Ýerleşdirilmegi gadagan edilen bildirişler:

1. Gadagan harytlaryň we hyzmatlaryň satylmagy hakynda bildirişler;

2. Görkezilen ýerleşen ýerine ýa-da saýlanan derejesine bagly bolmazdan, şol sanda dürli akkauntlarda ýerleşdirilen meňzeş ýa-da barabar bildirişler;

3. Bolmadyk we wajyp däl teklipler hakyndaky bildirişler;

4. Mahabat maglumaty – kompaniýanyň, dükanyň, internet serişdesiniň mahabatyny ýa-da belli brendleriň haryt nyşanlaryny esaslandyrylmadyk ulanylmagyny öz içine alýan bildirişler;

5. Satyn almak, çalşyrmak, gözlemek (Iş derejesinde boş orunlaryň ýerleşdirilmeginden daşary), maddy kömegi ýygnamak, tapmak ýa-da ýitirmek hakyndaky bildirişler;

6. Dürli harytlaryň ýa-da hyzmatlaryň toparyny öz içine alýan bildirişler (muňa tutuş toplum teklipleri degişli däldir). Her aýratyn haryda we hyzmata ýeke-täk fotosuratlary bolan öz bildirişi ýerleşdirilmelidir;

7. Harytlary buýurma ýa-da deslapky töleg boýunça satmak, dellalçylyk hakyndaky bildirişler. Bildirişiň ýerleşdirilen pursatynda haryt bar bolmalydyr.

8. Haryt ýa-da hyzmat hakyndaky ýeterlikli maglumaty bermeýän bildirişler;

9. Haryt ýa-da hyzmat hakynda deslapdan galp maglumaty bolan bildirişler (nyrh kagyzyndaky we beýandaky nyrhy gabat gelmeli, bildirişleriň ady we beýany fotosuratda şekillendirilen haryda laýyk gelmeli we ş.m.);

10. Şu aşakdaky maglumatlary öz için alýan bildirişler:

10.1. Öz içinde haýbat bolan, abraýdan düşürýän, göwne degýän, beýleki Ulanyjylaryň ýa-da üçünji şahslaryň abraýyny we mertebesiny ýa-da işewür abraýyny düşürýän ýa-da hususy durmuşynyň eldegresilmezligini bozýan bildirişler;

10.2. Kämillik ýaşyna ýetmedik şahslaryň hukugyny bozýan bildirişler;

10.3. Haýasyz ýa-da ahlaksyz bolan, öz içinde pornografiki şekilleri we beýanlary ýa-da kämillik ýaşyna ýetmedik şahslaryň gatnaşmagy bilen jyns häsiýetli sahnalary öz içine alýan bildirişler; gödek sögünçleri, paýyş sözleri we gödek sögünçlere degişli bolmadyk aňlatmalary bolan bildirişler;

10.4. Haýwanlar bilen rehimsiz gatnaşygy hakynda maglumaty öz içine alýan bildirişler;

10.5. Özüňe kast etmek serişdelerini we usullaryny beýan edýän, kast etmäge meçew bermegi beýan edýän bildirişler;

10.6. Jynsy, dini, etniki ýigrenji ýa-da duşmançylygy wagyz edýän we / ýa-da öjükdirmäge ýardam edýän, faşizmi ýa-da jynsy taýdan agdyklyk ideologiýasyny wagyz edýän bildirişler;

10.7. Ekstremistçilik materiallary öz içine alýan bildirişler;

10.8. Jenaýatçylykly işi wagyz edýän ýa-da jenaýat hereketlerini etmek boýunça maslahatlary, gollanmalary ýa-da görkezmeleri beýan edýän bildirişler;

10.9. Çäklendirilen elýeterlikli maglumatlary öz içine alýan bildirişler, şol sanda, emma onuň bilen çäklenmän: döwlet we täjirçilik syrlary, üçünji şahslaryň şahsy durmuşy hakyndaky maglumaty beýan edýän bildirişler;

10.10. Neşe serişdeleriniň, şol sanda “ses neşeleriniň” (adamyň beýnisine binaural ritmler arkaly täsir ýetirýän sesli faýllar) mahabaty bolan ýa-da olary ulanmagyň çekijiligini beýan edýän, neşe maddalaryny ýaýratmak, olary taýýarlamagyň beýany we ulanmak boýunça maslahatlary beýan edýän bildirişler;

10.11. Kezzapçylyk häsiýeti bolan bildirişler;

10.12. Üçünji şahslaryň intellektual hukuklaryny bozýan bildirişler;

10.13. Mazmunynda spam bolan, şol sanda Bildirişde, şol sanda Harydyň adynda we / ýa-da beýanynda bolan harplaryň sada toplumy bolan bildirişler, bolmadyk Harytlar babatynda Bildirişleri ýerleşdirmek (mysal üçin, “ýedinorogyň şahyny satýaryn”);

10.14. Raýatlaryň we ýuridiki şahslaryň gaýry hukuklaryny we bähbitlerini ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplaryny bozýan bildirişler;

10.15. Internet ulgamynda girdeji gazanmagyň usullaryny beýan edýän bildirişler;

10.16. Kazino, totalizatorlar, islendik humarly oýunlary we jedelleri hakynda maglumaty bolan bildirişler;

10.17. Maliýe piramidalaryň beýany bolan bildirişler;

10.18. Syýasy mahabat bolan bildirişler.

Gadagan edilen harytlar we hyzmatlar

1. Jynsy häsiýetli hyzmatlar, şeýle hem erotiki materiallar we uly ýaşlylar üçin harytlar, şol sanda seks oýunjaklary we prezerwatiwleri, oýulan ýerli ýa-da açyk içki geýimler;

2. Ýaragyň ähli görnüşleri (awçy, pnewmatiki, straýkbol, raýat we ş.m.), şol sanda sowuk ýarag (aşhana, çakgy, kanselýar pyçaklaryndan başga), şeýle hem olaryň üpjünçilik serişdeleri, kolleksiýaly ýaragyň nusgalary, sowgatlyk we bezeg ýaragy, şeýle hem ýarag bilen konstruktiw taýdan meňzeş bolanlar;

3. Ýaraglandyrma, ok-däriler, harby tehnika, üpjünçilik serişdeleri we ätiýaçlyk şaýlary, raketa ýangyjynyň ähli görnüşleri, partlaýjy maddalar we galyndylar, partlaýjy serişdeleri, däri, pirotehnika, lazerler, harby zäherleýji maddalar, harbylaşdryylan guramalaryň şahsy düzüminiň ýörite egin-eşigi we materiallary, ýörite enjamlary, olary öndürmek we ulanmak boýunça kadalaşdyryjy-tehniki resminamalar, döwlet gullukçylarynyň egin-eşigi, şol sanda tapawutlandyrma nyşanlary bilen;

4. Spirt, alkogolly içgiler, şeýle hem olary taýýarlamak üçin gurluşlar;

5. Temmäki, temmäki önümleri, elektron çilimler, suw çilimleri, şol sanda üpjünçilik we çykdajy materiallary, çilim çekmek enjamlary (çakmaklardan we küldanlardan başga);

6. Adam organlary we dokumalary, donor hyzmatlary, şeýle hem surrogat eneleriň hyzmatlary;

7. Dolanyşykda bolan şaýy pullar we banknotalar;

8. Döwlet sylaglary;

9. Diplom, ýyllyk işlerini ýazmak we taýýar işler, işleriň meňzeş gornüşleri boýunça hyzmatlar;

10. Dolanyşygy üçünji şahslaryň intellektual hukuklaryny bozýan harytlar;

11. Gymmatly kagyzlar (paýlar, obligasiýalar, çekler we beýl.), muňa hereket ediş möhletiniň tamamlanmagy açyk görkezilen we / ýa-da hakyky dällik / ýatyrmaklyk / üzmeklik hakyndaky belligi bolan kolleksionirleme maksady üçin kagyzlar degişli däldir;

12. Zäherler, narkotiki we psihotrop maddalar;

13. Düzüminde radioaktiw maddalary we izotoplary, uran we beýleki bölünýän materiallary we olardan önümler bolan harytlar we enjamlar, şeýle hem düzüminde bolan galyndylary;

14. Ulanyjylary ýa-da döwlet edaralaryny aldamak üçin niýetlenen harytlar we hyzmatlar, şol sanda şahsyýetini tassyklaýan resminamalar, gulluk şahsyýetnamalary, rugsatnamalar, lukmançylyk edaralarynyň kepilnamalary, resminamalaryň blanklary, awtomobil belgilerine öwrülýän çarçuwalar, spidometri düzetmek boýunça hyzmatlar, galplaşdyrylan pul birlikleri, neodim magnitleri, ulag serişdesine resminamalar we ş.m.;

15. Öz içine şahsy maglumatlary, döwlet, bank, täjirçilik we gaýry syry bolan materiallary we hyzmatlary (şol sanda bank kartlaryndan, seýflerden kodlar we ş.m.) alýan maglumatlar binýatlary; serişdeleriň we hyzmatlaryň hasaba alyş ýazgylary (sosial ulgamlary, elektron salgysy, oýunlar we ş.m.);

16. Maglumaty gizlin almak üçin niýetlenen tehniki serişdeler, şeýle hem şifrleýji tehnika;

17. Sarp ediş gymmatlylygy bolmadyk harytlar we hyzmatlar, şeýle hem transsendent hyzmatlary: jadylyk, jadygöýlük, adaty däl lukmançylyk;

18. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda kesgitlenilýän medeni we arheologiki miras obýektleri;

19. Maksatanama üpjünçiliginiň legal däl nusgalaryny gurnamak we zawod sazlamalaryny üýtgetmek boýunça hyzmatlar, şol sanda: proşiwka etmek, unlock, jailbreak we beýlekiler, şeýle hem maksatnama üpjünçiliginiň bellenilen legal däl nusgalary we üýtgedilen zawod sazlamalary bolan harytlar;

20. Ekstremistçilik materiallary, nasist nyşanlary bolan harytlar;

21. Seýrek duş gelýän we ýitmek howpy astynda bolan ösümlikler we haýwanlar, olardan önümler, şeýle hem ýabany haýwanlaryň derileri, ýelekleri we beýleki bölekleri we organlary;

22. Humarly oýunlary geçirmek üçin ulanylýan oýun we lotereýa enjamlary;

23. Telefon belgilerini, SIM-kartlary ýa-da amatly tarifleri, şeýle hem kabel telewideniýesiniň kartlaryny satmak we resmileşdirmek hakyndaky teklipler, telefon belgilerini we SIM-kartlaryny kärendesine almak hakyndaky teklipler (şol sanda, emma onuň bilen çäklenmän: modemiň düzüminde);

24. Islendik maliýe hyzmatlary, ätiýaçlandyryş hyzmatlary, biržada we Forexde oýnamagy öwretmek, batmaklyk, maliýe dellalçylygy, kollektorçylyk we antikollektorçylyk hyzmatlary;

25. Elektron göterijisine ýazylmadyk wirtual şekilde geçirilýän materiallar (ideýalar, usullar, gurluşlar), şol sanda elektron biletler;

26. Suw biologiki serişdeleri, bikanun tutmak ýa-da bikanun aw netijesinde alnan haýwanlar;

27. Gymmatbaha we seýrek duş gelýän metallar, gymmatbaha daşlar, şeýle hem düzüminde gymmatbaha we seýrek duş gelýän metallary we gymmatbaha daşlary bolan galyndylar (şaý-seplerden başga);

28. Ylmy-barlag, taslama we okuw işleriniň netijeleri, ýaraglary we harby tehnikany döretmek boýunça barlaglaryň netijeleri;

29. Kontrafaktly harytlary ýa-da ogurlanan emläk;

30. Galplaşdyrylan pul birlikleri we galplaşdyrylan poçta töleginiň bellikleri;

31. Daşary ýurt puly we dolanyşykda bolan Türkmenistanyň gaýry walýuta gymmatlyklary, şaýy pullary we banknotalary (olary numizmatiki maksatlary bilen satmak-satyn almak amallaryndan başga);

32. Şahsy durmuşyň syryny ýa-da döwlet, bank, täjirçilik ýa-da gaýry syrlary bozýan harytlar we hyzmatlar;

33. Üçünji şahslaryň telefon belgileri, elektron salgylary ýa-da beýleki maglumatlary;

34. Sosial ulgamlarda we beýleki meňzeş serişdelerinde emeli trafigi ýaýratmak, ilerletmek, şeýle hem döretmek boýunça hyzmatlar;

35. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda dolanyşygy gadagan edilen harytlar we hyzmatlar