Gündelik makýažy ýeňiljek aýyrmak üçin HyaluranCa misselýar suwy by Aýbölek Faberlic Aşgabat

0 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Hyzmatlar

Gyz-gelinler üçin öýde hem öýüň işlerini edip hem-de Faberlikde işläp pul gazanmak, uly aýlyklara ýetmek üçin uly mümkinçilik: Işimiz internetde online söwda görnüşinde başlap, her söwda eden harydyňdan 20-26% girdeji gazanýaň. (Diňe zakaz boýunça işläp bilýäň, öňünden plança manatlyk haryt almaly diýen şertimiz ýok. Öňünden töleg ýok). Işi gowy öwreneňden soň: Özüň ýaly aktiw işlejekleri saýlap topar döretmeli. Topar bolup ''ball'' ýygnasaň: Öz liderlik ukybyň we biznes planyň bilen her ýeten derejäňe görä ýokary aýlyklar we gymmat baha sowgatlar berilýär. Biz başardyk, sizem başararsyňyz mähribanlar! Uly menziller hem ilkinji ädim bilen başlanýar. Sizem Aýbölek Faberlige goşulyp, uly ösüşleriňiz üçin ilkinji adimi ädiň! Işi inçe syrlaryna çenli öwredýäris, okuw sapaklaryny geçip durýarys. Habarlaşmak üçin: Aýbölek Faberlic Türkmenistan +99361704962

user
Aýbölek Faberlic Saglyk
Şahs
  • Goýlan senesi: 03.12.2023 ý.
  • 140 sapar görüldi

Reklama ýok