Probiofull içegelere goldaw, Biologiki taýdan işjeň iýmit goşundysy Faberlic 15805

0 tmt
Ашгабат
  • Категория Аптека

Aýbölek Faberlic Türkmenistan +99361704962 Önüm hakda Agramy: 40 gr. Iýmit goşundysy "Probioful" iýmit siňdirişiň kadalaşmagy, detoksifikasiýa we adam mikrobiotasynyň mukdar we hil düzümini kadalaşdyrmak üçin zerurdyr. Öz kada-kanunlaryny goramak we goldamak, aşgazan-içege funksiýalaryny çalt dikeltmek üçin tiz kömek hökmünde täsirli. Disbakteriozyň öňüni almak, aşgazan-içege ulgamynyň çişme reaksiýalarynyň peselmegi, aşgazanyň we içegäniň pH kadalaşmagy, adaty ösümlik dünýäsini goramak Ýaramaz faktorlara sezewar bolandan soň içege mikroflorasynyň dikeldilmegi: agyr keseller, antibakterial, gormonal we bejerginiň beýleki görnüşleri Metabolizmi gowulandyrmak, gastroduodenal ulgamyň we içege kesellerine goldaw Dartgynly ýagdaýlara, zäherlenmäge we aşa şertlerde galmaga kömek ediň, beriberi, esasanam B, C we K witaminleriniň ýetmezçiligi bilen Immunostimulýator täsiri: içege ýokançlygynyň öňüni almak, uzak wagtlap oksidleýji stres sebäpli döreýän dowamly keselleriň öňüni almak we bilelikde bejermek serişdesi hökmünde çykyş edýär. Agramy 570 mg Metabiotikleriň görnüşleri we ştamm dürlüligi (16 görnüş, 21 ştamm), düzüminde täsirli prebiotikleriň, organiki kislotalaryň we gysga zynjyrly ýag kislotalarynyň bolmagy bejeriş täsiriniň giňligini we dolulygyny üpjün edýär. Pro we prebiotikleri öz içine alýar. Janly mikroenkapsulirlenen bifidobakteriýalar we laktobasilli probiotik hökmünde çykyş edýär. Derman üçin saýlanan bakteriýalaryň ştamlary probiotikdir, sebäbi olaryň patogenlere garşy garşy işjeňligi, antibiotiklere we aşgazan suwuna garşylygy subut edildi. Inulin, sakgyç arap we çylşyrymly konsentrat "Metaful" goşmaça probiotik komponentleri hökmünde iýmit goşundylarynda bar. Mikroorganizmler-probiotikler konsorsiumy bifido-, lakto- we propion kislotasy bakteriýalarynyň aşakdaky görnüşleri bilen görkezilýär: Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus plantarum, Propionibacterium freudenreichii. Bu görnüşli mikroorganizmler dürli patogen mikroorganizmlere garşy, giň spektrli antibakterial dermanlara, iýmit siňdiriş fermentlerine we öt halta garşy garşylykly işjeňlige eýe. Garşylyklar: komponentlere, göwrelilik we laktasiýa üçin şahsy çydamsyzlyk. Ulanylmazdan ozal lukmana ýüz tutmak maslahat berilýär.

Похожие объявления

user
Aýbölek Faberlic
Частное лицо
  • Опубликовано: 22.08.2023 г.
  • 496 просмотров

Реклама пуста