Bedeni toksonlerden arassalamak üçin melhem çaý by Aýbölek Faberlic Saglyk 100% natural product

70 tmt
Ашгабат
  • Категория Маркет

Aýbölek Faberlik Saglyk Aşgabat Tel: +99361704962 Russiýada öndürilen, tebigy saglyk önümler bilen saglygyňyzy gaýtadan dikeldiñ, maşgalaňyzy kesellerden goraň! Dünýäde N1 bolan, kislorodly kosmetikalar bilen näzik deriňiziň hem aladasyny ediň, hem-de gözelligiňiz bilen hemmeleri haýran galdyryň! Biziň Faberlik Kompaniýamyzda her ýaşa we her islege görä harytlarymyz bar. Habarlaşyp, gözleýän zadyňyzy maslahat sorap, saýlap, oturan ýeriňizden sargyt edip bilersiňiz. _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Gyz-gelinler üçin öýde hem öýüň işlerini edip hem-de Faberlikde işläp pul gazanmak, uly aýlyklara ýetmek üçin uly mümkinçilik: Işimiz internetde online söwda görnüşinde başlap, her söwda eden harydyňdan 20-26% girdeji gazanýaň. (Diňe zakaz boýunça işläp bilýäň, öňünden plança manatlyk haryt almaly diýen şertimiz ýok. Öňünden töleg ýok). Işi gowy öwreneňden soň: Özüň ýaly aktiw işlejekleri saýlap topar döretmeli. Topar bolup ''ball'' ýygnasaň: Öz liderlik ukybyň we biznes planyň bilen her ýeten derejäňe görä ýokary aýlyklar we gymmat baha sowgatlar berilýär. Biz başardyk, sizem başararsyňyz mähribanlar! Uly menziller hem ilkinji ädim bilen başlanýar. Sizem Aýbölek Faberlige goşulyp, uly ösüşleriňiz üçin ilkinji adimi ädiň! Işi inçe syrlaryna çenli öwredýäris, okuw sapaklaryny geçip durýarys. Habarlaşmak üçin: Aýbölek Faberlic Türkmenistan +99361704962

user
Aýbölek Faberlic Saglyk
Частное лицо
  • Опубликовано: 03.12.2023 г.
  • 338 просмотров

Реклама пуста