Biznes, psihologiýa we söwda sungatynyň syryna degişli bestseller kitaplar

100 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Sport we dynç alyş

"Nextech group" books. Size kitaplar dünýäsini hödürleýär. Biznes, psihologiýa, söwda sungatynyň syryna degişli iň meşhur biznes-bestseller kitaplar indi ilkinji gezek türkmen dilinde.... "NEXTECH GROUP" kurslary geljegiňiziň kepili!!! «Nextech group» innowasiýa dil kurslary we psihologiýa, biznes, IT kurslary. IT kurslarymyzy üstünlikli tamamlan okuwçylarymyza iş hem teklip edilýär we doly derejede iş bilen üpjün edilýär. Ýa-da öz biznesiňi döret?! Munda biz biznese başlamak, dowam etmek, ösdürmek üçin maslahatlarymyzy hem-de iň gowy biznes ideýa üçin inwestiýa goldawyny bereris... 1. Napoleon HILL "Oýlan hem baýa" /Think and grow rich/ (Şu kitap öz öňüňizde maksat goýmagy, ynanç duýgusyny berkidmekligi, dürli synaglary ýeňip geçmegi, gözlegde bolmaklygy öwredýär. Şeýle-de mahsus bilimler, akyl-zehin, yza dönmezlik hakynda giň düşünje berýär. Kitap baý pikirlemek, arzuw-islegler üstünden hökümdar bolmak,üstünlige ýetmeklige garadylan. Siz durmuşda nädip maksada ýetmekligi, berdaşly bolmak mümkindiginiň anyk planyny taparsyňyz. Bu bolsa her bir işde size el geler) 2. Robert KIOSAKI "Baý kaka, garyp kaka" /Rich dad, poor dad/ (her kim öz perzendine bildigiçe edep-terbiýe berýär. Bu barada hemmäniň öz garaýşy bar. Emma geljekde kimiň ýoly dogrudygyny, elbetde wagt görkezer. Şu kitapda baý we garyp synplardaky kakalaryň pikir-düşünjeleri, bu baradaky garaýyşlaryny getirenligimize görä, siz gadyrdanlarda saýlamak hukugy döreýär. Netijäni özüňiz çykaryň. Kitap size ýarar we kömek eder, diýen umyt bilen... (terjimeçi) 3. Rendi GEÝJ "Näme üçin sada, syrkaw we garyp.... we nädip akylly, sagdyn we baý bolmaly!" /Почему вы глупы, больны и бедны… И как стать умным, здоровым и богатым! / (Seni sada, hassa we garyp etmek üçin döredilen güýçler. Kitapda ulularyň durmuşy bilen baglanyşykly meseleler çözülýär we belli bir okyjylar topary üçin ýakymsyz bolup biljek degişli söz düzümleri bar. Diňe ene-atanyň rugsady bilen okamak maslahat berilýär). 4. Nextech GROUP "Üstünligiň psihologiýasy" ýa-da "makalalar toplumy 1" (Biznes, psihologiýa, söwda sungatynyň syrlarna we durmuş temasyndaky motiwasiýa doly iň meşhur makalalar. Her gün okamak üçin maslahat berilýär!!!) 5. Jon KEHO "Aňasty aňy islendik zady edip biler" /Подсознание может всё/ (Täze hakykaty döretmek üçin zerur bolan birnäçe möhüm usullary siziň bilen paýlaşmak isleýärin. “Aňasty aňy islendik zady edip biler” atly kitapda üstünlikli durmuşa geçiren köp adamyň hekaýalaryny mysal getirerin we näme üçin beýle täsirli bolandygyny düşündirerin. Älemiň güýçlerini dolandyrmak we maksatlaryňyza ýetmek üçin işjeň işlemek gaty özüne çekiji. Kitabym munuň üçin zerur bolan ähli usullar bilen tanyşdyrar – olary diňe gündelik durmuşda ulanmaly bolarsyňyz). 6. Jorj KLEÝSON "Wawilondaky iň baý adam" /The richest man in Babylon/ (“Bir milletiň gülläp ösmegi, her bir raýatyň maddy hal-ýagdaýyna baglydyr”. Bu kitap her birimiziň şahsy üstünliklerimiziň taraplaryny öwrenýär. Üstünlik, öz zähmeti we ussatlygy bilen bir maksada ýetmekdir. Üstünligiň açary meýilnamany durmuşa geçirmek üçin dogry taýýarlyk görmekdir. Hereketlerde pikirlerden has köp paýhas ýok. Pikir düşünmekden has akylly bolup bilmez. Özüňizi derisiz gapjykdan halas etmek üçin bu kitapdaky reseptler maliýe kanunlaryna düşünmek üçin esas döredip biler. Aslynda bu maksat: üstünlik gazanmak üçin çalyşýanlara maýa toplamak, saklamak we girdeji gazanmak üçin pul syryna girmegi teklip etmek). 7. Ronda BERN "The secret" /Syr/ (Uly syry eliňde saklaýarsyň?! Indi ol hemmä mälim bolar! Asyrdan-asyra çenli oňa eýe bolmak isleýärdiler, gabanjaňlyk bilen goralýardy, ýitirilýär, alnyp gaçylýar we köp pula satyn alynýardy. RONDA BERN The secret) 8. Lilian GLASS "Men siziň pikiriňizi bilýärin" /Я читаю ваши смысл/ (Siz Telepatlara höwes edýärsiňizmi? Başga bir adamyň dünýäsini bilmek we onuň pikirini okamagy öwrenmek isleýärsiňizmi? Munuň üçin adatdan daşary güýçleriň bolmagy hökman däl! Meşhur psiholog Lillian Glassyň kitabyny okaň - şonda adamlara düşünip bilersiňiz. Sesiň gykylygy we intonasiýasy, aňlatma usuly, yşaratlar, ýüz keşbi we "beden dili" bilen, olaryň pikirlerini, duýgularyny, niýetlerini we isleglerini ÝALŇYŞSYZ çaklaýan bolarsyňyz. Lillian Glass teoriýasyny durmuşyňyzda ulanyň - hünärmen psihologlar we hat-da telepatlar hem size göriplik eder!) 9. Saidmurod DAWLATOW "Men we pul" /Я и деньги/ ("Men we pul" kitaby size maliýe sowatlylygy barada bilim berer, puluňyzy dolandyrmagy öwreder, girdejiňizi köpeltmek we çykdajylary azaltmak boýunça maslahat berer, durmuşyňyzy üýtgedip, baý we üstünlikli edip biljek kararlar bermäge kömek eder. Galyberse-de, köp adamlar diňe öz ýagdaýlary bilen ylalaşandyklary we hiç zady üýtgetmek islemeýändikleri sebäpli garyp bolup galýarlar. Garyplygy üçin bahana tapýarlar, şeýle etmek bilen özlerine gülläp ösüşiň gapysyny ýapýandyklaryna düşünmeýärler.) we başga-da iň meşhur kitaplar dowamlylykda terjime edilýär. Indiki terjime ediljek kitaplaryň ilkinjisi haýsy boljakdygyny bilmek üçin habarlaşyp bilersiňiz?! Bu kitaplar "Nextech group" tarapyndan terjime edilen. Bestseller Kitaplar türkmen dili bilen bir hatarda jemi 6 dilde (iňlis, rus, türk, ispan we ş.m. tkm dilinden başga dillerdäki elektron wersiýasy mugt) hem bar, diňe zakazlar esasynda gerekli kitabyňyzy taýýarlap berýäris. Türkmen dilinde ilkinji biznes-bestseller kitaplar!!! Indi türkmen dilinde okamak mümkinçiligi - bu diňe siziň üçin?! Kämillige hem-de üstünlige tarap ilkinji ädim... AKSIÝA!!! Eger siz razny 3 kitapdan geçirip alsaňyz onda size 15% skitka edilýär (her bir kitap 85m-dan). Size "Hemişelik okyjymyz" hyzmaty açylýar we indiki almak isleýän kitaplaryňyzy siz -15% skitkasy bilen alarsyňyz?! Bu bir arzanlaşyk däl, bu ýöne motiwasiýa, ýagny ynsanlar köpräk kitap okamak mümkinçiligi üçin amatly şert döretmek esasy maksadymyz. Kitaplar reňkli görnüşde bolup, dürli suratlar bilen bezelen, dizaýn we many taýdan gowydyr. Haýyr-sahawat fondy, ýagny maşgala ýagdaýy pes bolanlar (ejesi ýa kakasy ýok hossarsyzlara, finans ýagdaýy pes bolan ýöne okamaga höwesli-bilimli ýaşlar üçin...) islendik saýlan kitaby mugt, "Nextech group" books tarapyndan sowgat berilýär. (Nesip bolsa bu entäk başlangyjy....) "Eger-de sen kitap okamagy halamaýan bolsaň, diýmek sen heniz dogry kitaba duşan dälsiň?!" /J. K. Rouling/ Aşgabat şäher we ähli welaýatlara mugt dostawka edilýär!!! Kitap gaýta-gaýta açyp görüp bolýan sowgatdyr! NEXTECH GROUP Kurslary /nextechgroup.biz 1) Rus dili innowasiýa dil kursy 1500m (6aý) 2) Iňlis dili innowasiýa dil kursy 1500m (6aý) 3) Arap dili innowasiýa dil kursy (new) 4) Nemes dili innowasiýa dil kursy (new) 5) Koreý dili innowasiýa dil kursy (new) 6) Basic English /Iňlis dili başlangyç kursy repititor bilen iňlis dilini noldan öwrenýänler üçin. Täze metod bilen iňlis dilini öwrenmek gaty aňsat we oňa özüňiz amalda ynam hasyl edersiňiz. Kursuň dowamlylygy 1 aý/. 7) Psihologiýanyň elementleri 250m (bonus 1kitap) /Bu kursuň çäginde, soňlugy bilen size beýleki psihologiýa kurslary öwrenmegiňizde, öz üstüňizde amaly işlemegiňizde zerur boljak psihologiki düşünjeleri we pikirleri sada we düşnükli dilde beýan edilýär/. 8) Baky SYR /Bu kurs, adamyň bütin durmuş işjeňligini öz içine alýar we islendik adamyň öwrenmegi hökmanydyr. Kurs doly mugt. Ony almak üçin ilki bilen psihologiýa kurslarynyň içinden, isleýän başga bir kursuňyza ýazylmaly. Soňra bu kursy mugt alyp bilersiňiz/. 9) Maliýe termostaty /Maliýe termostaty kursy ähli işewürlik kurslarynyň esasyny düzýär. Sebäbi bu kursda başga bir biznes kursunda görünmeýän meseläni öwrenersiňiz - ýagny özüňize köp pul gazanmagyňyza nädip rugsat bermeli. Kämilleşmek, ösmek üçin içerki rugsadyňyz ýok bolsa, başlaýan islendik işiňizi ýok etmegiň ýoluny taparsyňyz. Şeýlelik bilen - bir biznese başlamak isleseňiz - MALIÝE TERMOSTATY ýokarlandyryp başlaň!/. 10) Işewürlik ugruny saýlamak /Bu kurs, Maliýe termostaty kursundan soň işewürler üçin ikinji maslahat berilýän biznes kursydyr. Şeýle etmek bilen, güýçli we gowşak taraplaryňyzy öwrenersiňiz we güýçli taraplaryňyza esaslanyp biznes gurmak ugruny saýlarsyňyz. Bu saýlanan biznes ugrunyň hökman size uly peýdalar getirjekdigi düşnüklidir. Sebäbi siz muny çaklama bilen däl-de, öz güýçli taraplaryňyzy we başgalaryň pikirlerini göz öňünde tutup saýladyňyz. Kurs 8 sapakdan ybarat we hepdede bir sapak alarsyňyz. Her sapakda size dürli ýumuşlar berler. Bu wezipeleri ýerine ýetirmegiň netijesinde, özüňiz we biznesiň esaslary barada öwrenersiňiz we elbetde bu biznesde ilkinji puluňyzy gazanarsyňyz/. 11) Özüňi-özüň döret /Bu kurs - kirpik gyrpmazdan islendik işi ýerine ýetirýänçäňiz şahsy ösüş proseslerini noldan başlap öz içine alýar. Bu kursy soňuna çenli tamamlap bilseňiz, size uniwersitet (ýokary okuw jaýy) gerek däl diýmekdir/. 12) Aragatnaşygyň ussady /Bu kursyň maksady, köne aragatnaşyk düşünjelerinden dynmaga we islän netijäňizi almak, isleýän ýeriňizde we islendik adam bilen aragatnaşyk gurmak endiklerini ösdürmäge kömek etmekdir/. 13) IT kurslary Grafik dizaýny / Photoshop (Ps), Ai, Corel draw, Pr, Ae, Auto Cat, 3D Max, Lr, Id, Xd/... 14) IT kurslary Web desing... 15) IT kurslary Programming... 16) IT kurslary Treýder biržada söwda amallary... 17) IT kurslary Buhgalter we audit... 18) IT kurslary Kriptawalýuta amallary... Innowasiýa dil kursy, diňlemek arkaly dilleri bary-ýogy 6 aýda öwrenip bilersiňiz?! Ýokary hilli we netijeli bilim bermek esasy maksadymyz!!! (kurslar kanagatlandyrmasa, ýa-da öwrenip bilmeseňiz onda 100% puluňyzy gaýtaryp berýäris). Habarlaşmak üçin: Tel: +993 61-184156 Imo: +993 65-132091 Instragram: @nextechgroup

Meňzeş bildirişler

product
70 tmt
Парикмахерское дело
Mary
product
45 tmt
Путь. Опыт старшего брата
Aşgabat
product
35 tmt
Rusca kitap
Aşgabat
product
250 tmt
Продаю детский букварь
Aşgabat
user
Nextech group
Şahs
  • Goýlan senesi: 14.02.2021 ý.
  • 902 sapar görüldi

Reklama ýok