Marketolog

20 000 tmt
Mary
  • Kategoriýa Iş gözleýän

Bilmeýän bolsaň?! Marketolog kim?! Şonda muny bilmeli bolarsyňyz. Bulaşyklyk bilen meşgullanýan adamlar üçin. Marketolog söwdaňyza müşderileri özüne çekmek üçin ähli gurallary bolan hünärmen. Marketolog döredijilik pikirli, sosiologiýa we psihologiýa bilimi bolan köp gurally hünärmen. Bazary jikme-jik seljerýär, gözleg geçirýär we müşderileriň köpüsiniň nämä mätäçdigini çaklaýar. Bu önümiň bazara çykmazyndan öň geçirilýän barlagdyr. Bu ýerde önümiň gaby, şygarlar we önümiň nähili boljakdygy, haýsy reňkde boljakdygy, ys almalydygy we şuňa meňzeş zatlar hakda gürleşip bilersiňiz. Bilip gal, Marketing bu bilim örän dar hünär. Allhli syrlary diňe Marketologlar bilýär. Hathli ýigrenýänlere we düşek hünärmen teswirçilerine goşmak isleýänlere, hemme zady bilýän bolsaňyz?! Bir hünärmeniň höwesjeňine we höwesjeňine aýdyp bilersiňizmi? Bu hünär näme üçin bar?! Bu hünär uniwersitetlerde okadylýar. Adamlar pul hakda aýtman, uniwersitetde köp wagt we güýç sarp edýärler. Her adamyň eýe bolan bilimini almak üçinmi? Onda näme üçin Marketologlar gaty täsirli pul töleýarler?! Korporasiýalar, kompaniýalar, zawodlar, dükanlar we söwdanyň ähli pudaklary. Söwdasyny ösdürmek üçin maýa goýýandyklaryny gowy bilýärler. Iň ýokary girdeji almak üçin. Hat-da, şu wagt ulanýan smartfonyňyzyň başlangyjy Marketolog tarapyndan goýlandygyna düşünmegiňizi isleýärin. Şonuň üçin Marketolog, mahabat beriji däl, dizaýner däl, monology tamamlamak isleýärin, Marketolog MARKETING-iň döredijisidir. Söwdaňyzda bir zat gowy işlemese?! Onda meniň hyzmatlarymy satyn almalydygyňyzy aňladýar. Eger halamaýan bolsaňyz!! Hyzmatlarymyň bahasyny. Ýadyňyzdan çykarmaň altyn düzgüni, BIZNES ýalňyşlyklary bagyşlamaýar.

Meňzeş bildirişler

product
20 tmt
Репетитор для 1 по 6 класс.
Aşgabat
product
30 tmt
Готовим бизнес ланчи
Aşgabat
product
3000 tmt
Редактор
Aşgabat
product
2500 tmt
Röwşen
Aşgabat
product
0 tmt
Учитель русского языка
Aşgabat
product
50 tmt
Репетитор
Aşgabat
user
Mera
Şahs
  • Goýlan senesi: 26.01.2021 ý.
  • 598 sapar görüldi

Reklama ýok