Nextech GROUP Innowasiýa dil kursy we biznes, psihologiýa hem-de IT kurslary

0 tmt
Ашгабат
  • Категория Услуги

"NEXTECH GROUP" kurslary geljegiňiziň kepili!!! «Nextech group» innowasiýa dil kurslary we psihologiýa, biznes, IT kurslary. IT kurslarymyzy üstünlikli tamamlan okuwçylarymyza iş hem teklip edilýär we doly derejede iş bilen üpjün edilýär. Ýa-da öz biznesiňi döret?! Munda biz biznese başlamak, dowam etmek, ösdürmek üçin maslahatlarymyzy hem-de iň gowy biznes ideýa üçin inwestiýa goldawyny bereris... Nextech «Intensive» kitaby hakynda. Bu innowasion metodika Amerikan we Ýewropa bilim tehnologiýasy we beýlekileriň metodlary esasynda işlenip düzüldi we Orta Aziýanyň mentalitetine uýgunlaşdyryldy. Geliň, ilki bilen statistika seredeliň! Maglumatlara görä, özüne degişli zatlary yzygiderli üýtgedýän, täzeliklere ymtylýan adamlar planetamyzyň bary-ýogy 10% tutýar. Bu kitap «Eliňizde» bolanda siz hem şol 10% täzelige ymtylýan adamlara degişli bolarsyňyz. Görýäňizmi, gündelik durmuşymyzda daşary ýurtda işlemek, syýahat etmek, biznes ýa-da okamak üçin gitmek isleýänleriň şol ýurduň dilini öwrenmäge birnäçe ýyllap synanyşyk edýärler. Gözleglerimiziň dowamynda köp kişiler näme üçin dil öwrenýändiklerini ýatdan çykarýarlar, kyn grammatika düzgünlerini, sözleri her gün öwrenýärler - ýat tutýarlar (täze ýat tutan sözleriň 70% -den gowragyny 48 sagatdan soň ýatdan çykarsalar-da), içgysgynç maşklary edýärler, iň esasysy bolsa wagtyny we puluny sarp edýärler. 87% ýagdaýda dil öwrenýänler uzak wagtlap hereket edip, öwrenip hiç hili netijä ýetip bilmeýänligi sebäpli dil öwrenmek gaty kyn (sebäbi netije alyp bilmeýärler), "Muny edip bilemok" diýip pikir edýärler. Eger şeýle bolýan bolsa sowal bilen ýüzlensek?! "Olar öz ene dilini nähili öwrendiler?". Garaşsyz okuw gollanmasy ýokarda sanalan ähli zat Siz üçin kyn we içgysgynç bolan, köne usullardan (metodlardan) daşda bolan täze usuly (metody) hödürledik. Ýagny, dilleri öwrenmekde Size hiç hili grammatika, test işlemek, sözleri sanaw boýuçna ýat tutmak ýa-da grammatika maşklary bolmazdan dilleri tebigy öwrenmäge mümkinçilik berýär. Biziň size hödürleýän ine şu okuw gollanmasy iň soňky ösüşlere, täzeliklere esaslanyp, adamlaryň dil öwrenmek üçin sarp edýän wagtyny azaltmak we okuwyň hilini ýokarlandyrmak üçin dünýä tejribelerine esaslanýar. Biz bilen sözleri ýat tutmarsyňyz, zamanlar, antonim-sinonim, işlikler we beýleki gramatiki düzgünleri düýbünden ýatdan çykararsyňyz. Kitaby ulananyňyzda diňleýärsiň we synlaýarsyň (kitapdan yzarlamaly). Sapaklaryň dowamynda sözleriň we grammatika düzgünleriň ýatda saklanýandygyny bilmezligiňizem mümkin. Kitabymyz, gyzykly hekaýalar arkaly hiç hili grammatikasyz dil öwrenmäge mümkinçilik berýär. BIZ SIZIŇ ÝOKARY HILLI WE NETIJELI BILIM ALMAGYŇYZY KEPILLENDIRÝÄRIS ! (Eger netije bermese, onda biz siziň puluňyzy 100% yzyna gaýtaryp berýäris) Bu täze metodologiýa kim üçin? 1) Sözleri ýatda saklamagy we içgysgynç grammatiki düzgünleri halamaýanlar 2) Dil öwrenmekde kynçylyk çekýän we lapykeç bolýanlar 3) köp ýyllap dil ​​öwrenmek üçin gymmatly wagtyny we pululuny sarp edenler 4) Daşary ýurt dillerinde dürs we erkin gürlemek isleýänler 5) islendik ýerde we islendik wagt çalt we aňsat öwrenmek isleýänler 6) Birnäçe ýyl bäri dil öwrenip - henizem erkin gürläp bilmeýänler 7) okuw kurslaryna gitmäge wagt tapyp bilmeýänler üçin (REPETITORlyk) Audio kurslarymyz kimiň meselelerini çözmäge kömek edýär? A) Dil öwrenmekde köne usullary ulanyp, netijelere ýetip bilmeýänler B) Dilleri awtomatiki bilmeýänler Ç) Ýokary aýlykly işde işlemek isleýänler D) Dil öwrenmek üçin wagty bolmadyklar E) Daşary ýurtda işleýän wagty daşary ýurt dilini gowy bilmeýän ýurtdaşlarymyz Bu täze metod arkaly nähili mümkinçilikleriňiz bolar? 1. Diňlemek, okamak, gürlemek! (3 usul bilen öwrenersiňiz) 2. IŇ GOWY WAGT! bary-ýogy 6 aýyň içinde erkin gürleýärsiňiz! (ene dilinde gürleýän ýaly gürlärsiňiz) 3. Islän ýeriňizde okap bilersiňiz! (öýde, awtobUSDa, köçede) 4. Ýokary hilli audio arkaly öwrenersiňiz! 5. Iň aňsat usulda öwrenersiňiz! (sözi ýatda saklamak, grammatikasyz aňyňyza awtomatiki siňýär) 6. Islän wagtyňyz öwrenip bilersiňiz! (irden, agşam, işde) 7. Günde diňe 3 sagat eşidýärsiňiz! (Günde 3 sagat diňlemek we kitaby yzarlamak ýeterlikdir) 8. Özüňe bolan ynamyň - üstünligiň açarydygyny ýatdan çykarma Ýygy-ýygydan soralýan soraglar?! Bu usulyýet näme? Bu täze usul, dilleri diňlemek arkaly aňsat usulda öwredýär. maňa näme iberersiň? Ýörite brendimiz bolan paketde "Intensive" kitaby, audio ýazgyny diňlemek üçin ýörite Wireless nauşnik, sowgat hökmünde alyp gitmek üçin brendimiz düşürilen depder, ruçka we bonus hökmünde iň meşhur biznes-bestseller kitap (ilkinji gezek türkmen diline terjime edilen) bolar. Grammatikany köpden bäri öwrenýärin, ýöne iňlis dilinde erkin gürläp bilemok. Bu kitaby ulanyp bilerinmi? Elbet-de, bu usul diňe siziň üçin! Men näme eşiderin? Gyzykly hekaýalary, gysga tekstleri, faktlary we şuňa meňzeş ajaýyp içgysgynç bolmadyk tekstleri diňlärsiňiz! 6 aýyň içinde öwrenip bilmeýän bolsam näme etmeli? Netijelersiz okuwçylarymyz ýokdy, sebäbi 4 sany ýönekeý düzgünimiz bar, düzgünleri ýerine ýetirseňiz hökman garaşylýan netijäni alarsyňyz! Grammatikasyz öwrenip, islän wagtym diňläp bolarmy? Hawa, elbet-de edip bilersiňiz, ses kurslarymyz dilleri tebigy usulda öwredýär we olary islän wagtyňyz we islendik ýerde diňläp bilersiňiz. Günde bary-ýogy iki ýarym sagat üns bilen diňlemek ýeterlikdir! Bu metod näçe ýaşlylar üçin niýetlenen?! 10-50 ýaş aralygyndaky islendik adamlar öwrenip biler. NEXTECH GROUP Kurslary /nextechgroup . biz 1) Rus dili innowasiýa dil kursy 1500m (6aý) 2) Iňlis dili innowasiýa dil kursy 1500m (6aý) 3) Arap dili innowasiýa dil kursy (new) 4) Nemes dili innowasiýa dil kursy (new) 5) Koreý dili innowasiýa dil kursy (new)... 6) Psihologiýanyň elementleri 250m (bonus 1kitap) 7) Maliýe termostat ... 8) Özüňi-özüň döret ... 9) Aragatnaşyk ussady ... 10) IT kurslary Grafik dizaýny / Photoshop (Ps), Ai, Corel draw, Pr, Ae, Auto Cat, 3D Max, Lr, Id, Xd 11) IT kurslary Web desing... 12) IT kurslary Programming... 13) IT kurslary Treýder biržada söwda amallary... 14) IT kurslary Buhgalter we audit... 15) IT kurslary Kriptawalýuta amallary... Aksiýa!!! Awgust aýynda kursa ýazylan her bir adam üçin 5% skitka hereket eder.... Arzanlaşyk şertleri!!! Bir maşgaladan birden köp şahs ýazylan ýagdaýynda 10% (her şahsa) Bir şahs birden köp kursa ýazylan ýagdaýynda 10% (her bir kursa) Kurslarymyz okuwçylara we talyplara 10% skitka edilýär. Şeýle-de tölegler her 10 günüň dowamynda (her aýyň 1,11,21-ne dil kurslaryna başlap bilersiňiz) kabul edilýär. Kursuň Dowamlylygy 6 aý. Haýyr-sahawat fondy, ýagny maşgala ýagdaýy pes bolanlar (ejesi ýa kakasy ýok hossarsyzlara, finans ýagdaýy pes bolan ýöne okamaga höwesli-bilimli ýaşlar üçin...) islendik saýlan kursy mugt, "Nextech group" innowasiýa dil merkeziniň karary boýunça berlip bilner?! Habarlaşmak üçin: Tel:+99361184156 Imo:+99365132091 Instragram:Nextechgroup

Похожие объявления

product
0 tmt
Русский язык
Ашгабат
product
0 tmt
Русский язык для детей
Ашгабат
product
0 tmt
REPETITOR!
Ашгабат
product
250 tmt
English
Ашгабат
product
0 tmt
Русский язык
Ашгабат
user
Nextech group
Частное лицо
  • Опубликовано: 15.04.2021 г.
  • 632 просмотров

Реклама пуста