Panjur Turkmenistan

0 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Hyzmatlar

Derweze üçin elektro-priwodlar. Togalanýan we sürülýän derwezeler üçin awtomatika NICE. DÖWREBAP ÝAŞAÝYŞ JAÝY - TILSIMLATLARYŇ WE RAHATLYGYŇ JEMI Ýaşaýyş derejesiniň döwrebap intellektual taýýarlanan önümler bilen berk baglanyşygy - täzelik bolup durýar. Ähli we köp jaýlar intellektual görnüşe eýe bolýarlar, bu hem durmuş derejesiniň amatlylygynä we howpsuzlygyna goşmaça täsir edýär. Durmuş hyzmatlarynyň ýokary tilsimatly ulgamynyň giňden duşýan elementleri derwezeleriň awtomatlaşdyrylan açylmak - ýapylmak ulgamy bolup durýar. Munuň ýaly en jamlary köp jaýlarda, şol sanda kärhanalarda duşmak bolar. Bu diňe bir özboluşly "dan mode" däl, özüňi we jaýyňy goramak usuly we durmuşy has amatly we rahat saklamak usuly bolup durýar. Derweze ulgamlarynyň görnüşlerine görä *süýşürilýän derwezeler üçin awtomatika*, togalanýan ýa-da bölümli derwezeler üçin awtomatika saýlanýar. Biziň bilen habarlaşyň Aşgabat şäheri, Türkmenistan, Andalyp köç., Parahat 1 , j.1A. +99365684758 +99365682478 +99312463434 www.panjur-tm.com panjur.tm@gmail.com Bizi tapmak örän ýeňil, Andalip köçe tarapdan (Mir) birinji 12 gatly jaý, edil kanldan soň, Molodežnaýa köçesine aýlanylýan ýeriň golaýynda.

Meňzeş bildirişler

product
5 tmt
Derwezeleriň awtomatikasy
Aşgabat
product
0 tmt
Panjur Turkmenistan
Aşgabat
product
0 tmt
Panjur Turkmenistan
Aşgabat
product
0 tmt
Panjur Turkmenistan
Aşgabat
product
100 tmt
Панжур камера
Aşgabat
product
0 tmt
HOME MASTER
Aşgabat
user
Turkmenistan Panjur
Şahs
  • Goýlan senesi: 13.02.2020 ý.
  • 113 sapar görüldi

ad-49
Reklama
"EYYAM"HK
"EYYAM"H.K Türkmenistanda öndürilen ýokary hilli harytlaryny size amatly bahadan hödürleýär!