Satlyk magazin tolkuchka A blok 16km2 bahasy 300.000 manat